Con este nombre se conoce a los núcleos de población que por su reducido número  de habitantes no llega a ser considerado como pueblo, normalmente suelen estar agregados a otros núcleos habitados conformando con ellos los distintos municipios de la isla de Mallorca.

LLOGARET m.
|| 1. Nucli de població molt petit, que no arriba a poble i no forma municipi sinó agregat a un altre nucli (Cat., Mall.); cast. lugarejo, aldea. Anant per los logarets e alqueries que eren en lo camí, Villena Vita Chr., c. 97. Van obrint-se les portes dels llogarets, Cases A., Poes. 42.
|| 2. Lloc (finca rústica) de poca extensió (Men.); cast. pequeño predio.
Els Llogarets: (topon.) nom antic dels nuclis de població de La Garrofera, Santa Coloma, Frares i Rubau, gairebé contigus, i que avui estan agregats al municipi de Faura (comarca de Les Valls de Segó).
FON.: ʎuɣəɾέt (or., Maó); ʎoɣaɾét (val.); ʎoɣəɾə́t (mall.); ʎuɣəɾə́t (Ciutadella).
VAR. ORT. ant.: loguaret (Villena Vita Chr., c. 111).
VAR. FORM.: llogarret.
ETIM.: derivat dim. de llogar art. 1.